ANBI

Gronings Vuur is in het proces om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent onder andere dat je gift aan Gronings Vuur je belastingvoordeel oplevert. Hieronder vind je alle relevante informatie over hoe onze stichting staat geregistreerd en hoe we verantwoord omgaan met onze mensen en middelen.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Onbezoldigd stichtingsbestuur:

Maria Blom, voorzitter (gepensioneerd ambtenaar cultuur Gemeente Groningen)
Menke Rozeboom, secretaris (advocaat voor de gemeente Smallingerland)
Rick Ploeg penningmeester (cultureel ondernemer, vml zakelijk leider Garage TDI)

Organisatie:

Gea Smidt (artistiek leider): 06 428 051 80 / gea@groningsvuur.nl
Corry Diertens (zakelijk leider): 06 44 170 012 / corry@groningsvuur.nl

SAMENVATTING BELEIDSPLAN GRONINGS VUUR
Kunst en cultuur vormen het cement tussen de stenen in de samenleving. In alle Groninger gemeenten is er een g rote behoefte aan kunst en cultuur omdat het verbindt, mensen samenbrengt, je verbeeldingskracht laat spreken, wakker schudt, je ergens thuis laat voelen, je uit je bubbel haalt, plezier geeft en verwondert. Maar de heringedeelde gemeenten zijn groot en hebben weinig geld voor cultuur beschikbaar.

Juist nu is het extra belangrijk om in te zetten op kunst en cultuur omdat de tegenstellingen tussen mensen toenemen terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn. Kunst en cultuur vormen daarbij de humuslaag om veranderingen tot stand te brengen. ​

De infrastructuur om voor die humuslaag te zorgen ontbreekt in de gemeenten. Dan gaat het om organisatiekracht, creatieve productieplekken, verbinding van cultuur met sociale en andere domeinen, passend aanbod voor jongeren en het vinden van wegen naar de landelijke en regionale fondsen. Daar geven we een duurzame impuls aan.

We versterken de culturele infrastructuur in de heringedeelde gemeenten van Groningen en in de regio Pekela, Stadskanaal en Veendam. Dat doen we door samen met lokale amateurs en lokale professionals voorstellingen te maken. Voorstellingen over leefbaarheid en klimaat; over maatschappelijke uitdagingen in de gemeenten die aangedragen zijn door inwoners. In vijf jaar tijd maken we acht voorstellingen in zeven gemeenten van de provincie Groningen en in één regio.

Onze voorstellingen maken deel uit van een groter proces om de cultuur te versterken en actuele onderwerpen bespreekbaar te maken. We willen meer mensen verleiden cultuur te integreren in hun belevingswereld, ook in de toekomst. Ons proces moet vooral een aanzet zijn om door te gaan, voor cultuurmakers en voor cultuurbezoekers.

We laten verschillende disciplines, jong en oud, professioneel en amateur samenwerken aan verrassende theaterconcepten met verhalen die voortkomen uit de regio en die gaan over de wereld van nu, overleefbaarheid en over klimaat. We maken voorstellingen die gaan over onderwerpen die ons allemaal aangaan, we geven een nieuwe kijk op dingen vanuit verschillende invalshoeken.

Iedereen kan mee doen, inwoners, culturele en maatschappelijke organisaties, amateurs en professionals uit de gemeente. We willen bereiken dat minstens de helft van de deelnemers jongeren (12 – 25 jaar) zijn. Zij hebben immers de langste toekomst voor zich. We werken met de gemeenten en de lokale organisaties zoals cultuurplatforms, cultuurhuizen, theaters en bibliotheken nauw samen om toekomstbestendig te zijn.

In elke gemeente nemen we de volgende stappen:

In kaart brengen van de lokale culturele infrastructuur.
Lokale uitdagingen en kansen binnen de infrastructuur in kaart brengen.
Een aanjager aanstellen, netwerken in kaart brengen en opzetten
Verhalen ophalen bij inwoners en op laten tekenen door schrijvers.
Artistiek concept voor de voorstelling maken met regisseur en lokale amateurs en professionals. Trainingsbehoeften in kaart brengen
Ontwikkelen en vertonen van de voorstelling aan publiek.
Inspiratie en ervaringscafés organiseren ter versterking van de netwerken
Een toekomstbestendige creatieve maakwerkplaats opzetten
Evaluatie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek door de RUG + benoemen van vervolgstappen per gemeente
We starten in 2022 met de eerste gemeente, in 2023/24/25/26 maken we 2 voorstellingen per jaar, we eindigen in 2027 met de laatste gemeente. ​

CONTACTGEGEVENS
Stichting Gronings Vuur
Hoornsediep 89e
9727GG Groningen
06 428 051 80 (artistiek) / 06 44 170 012 (zakelijk)

Fiscaal nummer: 859925845
KvK-nummer 74500902

Jaarrekening 2021