Verhalen

MC Waardeloos - t Leven en t verlais

Een verhaal over t Leven en t verlais Verhaal: Fieke Gosselaar Foto: Marijn Boeré

Twietje 3/11/1958 – 23/4/2022
Ronald Haze is de zoon van de verongelukte voormalige president Harm Haze (Twietje) van motorclub MC Waardeloos en is zelf ook lid van de motorclub. Fieke Gosselaar schreef zijn verhaal.

t Leven en t verlais

Twietje 3/11/1958 – 23/4/2022

En dou was hai dood.
t Was dou t koolzoad bluide.
t Was dat elkenain t zee.

t Is woar.
t Is stoer.
t  Blift stoer.

En zo eten wie n gehaktbale en drinken ons bier
(in t heufd nog soamen)
Wie blieven hier.

Regen vaalt, snij vaalt.

Vanoet polder klinkt n motor aalmor haarder
asof dizze wegen dwaars deur aaiweghaid breken kinnen.

Rode lichtkoegel braandt boven Duutse hoaven t joar veurbie.

Hou ofstoe proaten konst
en aaltied leste wezen.
Op toavel tikt t ritme van n rocker.

Hou laif ofstoe ons wast.